Acute pancreatitis

Acute pancreatitis

 • 80% van acute pancreatitis komt door galstenen of alcohol
 • Galstenen (45%) kunnen acute pancreatitis veroorzaken op 2 manieren:
  • Reflux gal vanuit ductus choledochus naar ductus pancreaticus
  • Obstructie ductus pancreaticus (en daardoor terugstromen pancreatisch vocht en autodigestie)
 • Alcohol (35%)
  • Acute pancreatitis meestal na binge drinking
  • 10% van zware drinkers ontwikkelt acute pancreatitis
  • Acute pancreatitisaanval door alcohol kan onderliggend chronische hebben
  • Daarnaast kan ook microlithiasis (< 3 mm) en biliair debris acute pancreatitis geven
  • Andere oorzaken (totaal 10%):
  • Hypertriglyceridemie (> 1 g/dL)
  • Hyperparathyreoïdie/hypercapnie
  • Medicatie (asparaginase, aza, 6-MP, dapson, simvastatine)
  • Infecties (TBC, mycobacterium, CMV, Coxsackie, ascariasis)
  • Vasculair (polyarteritis nodosa, SLE, ischemische schade pancreas)
  • Anatomisch: pancreas divisum
  • Sfincter van Oddi disfunctie
  • Gendefecten: CF, hereditaire pancreatitis (bijv.. tekort aan serine protease inhibitors)
  • Post-ERCP
  • Auto-immuunpancreatitis, vaak bij Sjögren, auto-immuun thyreoïditis en scleroserende cholangitis
  • Pancreascarcinoom
 • Idiopathisch (10%)
 • Activatie pancreatische proenzymen binnenin de acinaire cellen, waardoor autodigestie
 • Falen van trypsineremming (e.g. SPINK1 disfunctie)
 • Microcirculatoir letsel en schade aan vasculair endotheel activeert inflammatie
 • 95% presenteert met buikpijn in epigastrio of rechterbovenkwadrant die vaak uitstraalt naar rug
 • Mogelijk ergere pijn na eten
 • 90% heeft misselijkheid en braken
 • Koorts en rillingen mogelijk, maar niet noodzakelijk
 • Mogelijk anorexie en verminderde eetlust
 • Veel voorkomend: tachycardie, koorts, epigastrische of RBK-tederheid, défense, verminderde peristaltiek, tachypnoe, palpabele massa (mogelijk indicatief voor pseudocyste), ecchymosen in peri-umbilicale regio of flanken (indicatie van pancreasnecrose die via l. falciforme en retroperitoneum doorloopt)
 • Gastritis/gastropathie
 • Intestinale perforatie
 • Acute cholecystitis
 • Mesenterische ischemie
 • Dunnedarmobstructie
 • Ruptuur abdominaal aorta-aneurysma
 • Acute hepatitis
 • 80% is mild en zelfbeperkend
 • 20% is ernstig en ondanks vroege resuscitatie gaat 50% door tot multi-orgaanfalen of pancreasnecrose (dus 10% van alle pt van acute pancreatitis)
  • Mortaliteit bij ernstig = 20%, meestal i.v.m. pancreasnecrose.
  • Vroege mortaliteit (< 1 week) komt vaak door multi-orgaanfalen (DIC)
  • Late mortaliteit (> 1 week) komt vaak door sepsis of andere infectieuze complicaties
 • Lokaal:
  • Pancreatisch: pseudocyste, ascites, fistula, vloeistofverzameling, abces, necrose (al of niet geïnfecteerd met bijv. E. coli)
  • Nonpancreatisch: ileus, galwegobstructie, gastric outlet obstructie, ulcus duodeni, v. lienalis trombose
 • Systemisch:
  • Hypotensie, tachycardie, shock
  • Pleurale effusie, pulmonair oedeem, ARDS
  • Verminderde urine output, acuut nierfalen
  • Vasculaire trombose, DIC
  • Metabole acidose, hyperglycemie, hypocalciemie
  • Sepsis, bacteremie of fungemie
 • Diagnose op basis van 2/3:
  • Serum amylase en lipase > 3 x Upper limit of normal (ULN)
  • Epigastrische abdominale pijn, vaak uitstralend naar rug
  • Typisch beeld CT of MRI
 • Lab:
  • Pancreasspecifiek: amylase/lipase > 3x ULN
   • Amylase stijgt eerder en blijft 3-5 dagen hoog, maar minder specifiek
   • Lipase is meer specifiek en blijft langer verhoogd
   • Mate van verhoging houdt geen verband met prognose
  • Rest: lever biochemisch
   • Galsteenpancreatitis: serum bilirubine en AF. Ook mogelijk ALAT (= sterk specifiek, maar asensitief voor galsteenpancreatitis)
  • Stijgt ASAT meer dan dat ALAT stijgt: pancreatitis door alcoholconsumptie (je hebt al genoeg AL-cohol gedronken, drink nu maar wat meer AppelSap)
  • Vaak leukocytose, echter, matig specifiek
 • Beeldvorming:
  • Buikfoto vaak normaal. Wel ter uitsluiting andere oorzaken buikpijn:
   • Ileus, colon cut-off sign, galstenen, pancreascalcificaties
  • Echo: galstenen, galwegdilatatie, ascites, afgenomen echogeniciteit pancreas. Matig sensitief i.v.m. darmgas voor pancreas.
  • CT met i.v. contrast: meestal niet nodig in eerste instantie, maar als geen verbetering: doe. Ook gebruiken voor:
   • Exclusie andere oorzaken
   • Beoordeling ernst
   • Beoordeling complicaties (e.g. pseudocyste of necroes)
   • Gidsing bij FNA of biopt voor beoordeling geïnfecteerde pancreasnecrose
   • Contra-indicaties: contrastallergie of nierinsufficiëntie
  • MRI/MRCP: duurder dan CT. Echter, gebruikt gadolinium en dus handig als pt allergisch voor contrast. Detectie van ductusstenen, ductusdilatatie, ductus pancreaticus disruptie, pancreascysten en neoplasieën, en pancreas divisum
  • ERCP: verdient de voorkeur als therapeutisch middel, i.p.v. diagnostisch. Kan gebruikt worden voor detectie en behandeling van:
   • Ductus-choledochus-stenen of microlithiasis in ductus (bijv. steen verwijderen)
   • Ductus-choledochus-strictuur (bijv. stent plaatsen)
   • Pancreas divisum (bijv. ampulla minor vergroten)
   • Ductus pancreaticus disruptie (bijv. stent plaatsen)
   • Sfincter van Oddi dysfunctie (bijv. door sfincter te vergroten)
 • Preventie: verminder alcoholconsumptie en roken, staak medicatie die de acute pancreatitis veroorzaakt
 • Conservatief en ondersteunend:
  • 80% van gevallen gaan vanzelf over met ondersteuning
  • Agressieve resuscitatie met Ringer’s lactaat of fysiologisch zout is hoeksteen
  • Niks per os geven in acute fase
  • Corrigeer elektrolytstoornissen
  • Geef pijnstilling en anti-emetica zo nodig
 • Voeding:
  • Start oraal dieet op dag 3 als patiënt is verbeterd en eetlust is hersteld
  • Heldere vloeistoffen en laag-vet dieet
  • Anders: parenteraal of enteraal voeden (enteraal is goedkoper en voorkomt intestinale atrofie, maar activeert wel pancreassecreties)
 • Antibiotica: niet standaard, maar wel als er persistente koorts of leukocytose is, bacteriemie, pseudocyste, infectie peripancreatisch vocht of pancreatisch necrose (ook als steriel)
 • Indien oorzaak galstenen of ductus-choledochusstenen:
  • ERCP om steen te verwijderen, maar alleen in hemodynamisch stabiele patiënt
  • Cholecystectomie (ter preventie vorming nieuwe galstenen)