Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van https://www.geneeskundevragen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Geneeskundevragen.nl, een handelsnaam van VGT Cursus. In deze Algemene Voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie en diensten op onze website aan u aanbieden.

Artikel 1 – Definities

– Handelaar: de rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt;
– Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
– Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen de Handelaar en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

– Content: Alle informatie en oefeningen, inclusief illustraties en ander beeldmateriaal, die door Geneeskundevragen.nl op de website zijn geplaatst. 

– E-Learning: De dienst op de E-Learning van Geneeskundevragen.nl aan de gebruiker, op basis van een gesloten overeenkomst tussen beide partijen, bestaande uit het beschikbaar maken en aanbieden van een website waaropContent wordt geplaatst.

– IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databank- rechten en naburige rechten, alsmede knowhow. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Geneeskundevragen.nl en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Handelaar en Consument. 

2.2       Deze Algemene Voorwaarden worden, voorafgaand aan het elektronisch tot stand komen van de Overeenkomst op afstand tussen Consument en Handelaar, langs elektronische weg nadrukkelijk aan de Consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand tot stand komt, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 – Aanbod 

3.1       De producten van Geneeskundevragen.nl zijn bedoeld als aanvulling op het reguliere geneeskunde-onderwijs, niet als vervanging. 

3.2       Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie van Geneeskundevragen.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te kopiëren, hergebruiken, verspreiden of op een andere manier te gebruiken of misbruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Geneeskundevragen.nl.

3.3       Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het betreft in het bijzonder:

– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
– de prijs; 
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

3.4       Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Geneeskundevragen.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

3.5       Geneeskundevragen.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

3.6       De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid, volledigheid, integriteit of rechtmatigheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Geneeskundevragen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen

Artikel 4. Toegang tot de E-Learning 

4.1       Om gebruik te kunnen maken van de E-Learning dient u een overeenkomst aan te gaan met Geneeskundevragen.nl

4.2       De informatie die u tijdens het afsluiten van een abonnement verstrekt, is juist en compleet. U bent verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens, alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. 

4.3       Het is niet toegestaan om u aan te melden via andermans account of u toegang te verschaffen tot de website op andere wijze dan door het gebruik van uw inloggegevens. 

4.4       Geneeskundevragen.nl is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens gebruiker, de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen e/o het gebruik ervan te beperken, indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is. 

4.5       Geneeskundevragen.nl garandeert niet dat de website en de E-Learning te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. 

4.6       Geneeskundevragen.nl is jegens gebruiker op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de E-Learning of de website. 

4.7       In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Geneeskundevragen.nl ten dienste staan, is Geneeskundevragen.nl te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om de activiteiten van gebruiker in verband met de E-Learning en de website (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, accounts tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, toegang tot de E-Learning te verlenen, in het bijzonder, maar niet daartoe beperkt, indien: 

– gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
– gebruiker handelt in strijd met de overeenkomst om welke reden dan ook;
– Geneeskundevragen.nl van mening is dat handelingen van gebruiker schade of aansprakelijkheid aan uzelf, Geneeskundevragen.nl of anderen kunnen toebrengen. 

Artikel 5 – Overeenkomst en restitutie

5.1       De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de Consument hiervan langs elektronische weg een bevestiging.

5.2       Restitutie behoort niet tot de mogelijkheden, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt. 

Artikel 6 – Conformiteit

6.1       Geneeskundevragen.nl draagt er verantwoordelijkheid voor dat de diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2       Een door Geneeskundevragen.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Geneeskundevragen.nl jegens de Consument kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

7.1 Geneeskundevragen.nl levert de E-Learning tijdig aan de Consument. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot leermateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

7.2       Geneeskundevragen.nl heeft het recht om cursisten op grond van hun gedrag uit eventuele digitale (chat)groepen te weren.

7.3       Met Geneeskundevragen.nl kan de gebruiker oefenen en studeren met de daarop beschikbaar gestelde Content, hetgeen gericht is op de studie geneeskunde. De gebruiker handelt te allen tijde in overeenstemming met hetgeen dat is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 8 – Betaling

8.1       Om gebruik te kunnen maken van de E-Learning en de website is gebruiker een vergoeding verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. De prijs voor de E-Learning is verschuldigd, ongeacht of gebruiker gebruik heeft gemaakt van de E-Learning. 

8.2       De prijs voor de E-Learning is afhankelijk van de lidmaatschapsduur die gebruiker bij het afsluiten van het abonnement heeft gekozen. Tenzij anders overeengekomen, zijn de lidmaatschapsvormen en bijbehorende prijzen vermeld op de website. 

8.3       Zodra de Overeenkomst op afstand stand is gekomen, is de Consument verantwoordelijk voor de betaling van de betreffende dienst. 

8.4       De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Geneeskundevragen.nl te melden.

8.5       In geval van wanbetaling van de Consument heeft Geneeskundevragen.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

8.6       Abonnementen worden automatisch vernieuwd totdat de Consument het abonnement annuleert of beëindigt. Wanneer de Consument een abonnement aanschaft, wordt de betaling telkens opnieuw gefactureerd voor dezelfde periode als die van de initiële bestelling, binnen 24 uur van de laatste dag van de verstreken periode van de bestelling tegen dezelfde prijs waarmee de Consument aanvankelijk akkoord is gegaan. De betaalgegevens worden opgeslagen en gebruikt voor de automatische periodieke betalingen conform de Algemene Voorwaarden. 

8.7       Bezwaren tegen reeds volbrachte betalingen moeten gericht worden aan klantenservice via info@geneeskundevragen.nl indien je gefactureerd bent door Geneeskundevragen.nl. Je hebt ook de mogelijkheid om je bank of betaalprovider te contacteren, deze kunnen je verder informeren over je rechten en toepasselijke tijdslimieten. 

8.8       De consument heeft te allen tijde het recht onvoorwaardelijk zijn/haar toestemming voor automatische betalingen terug te trekken door via de ‘Mijn account’-omgeving op de website het abonnement te beëindigen. Het verwijderen van een persoonlijk account op de website zal niet een abonnement beëindigen. Wanneer de consument zijn/haar abonnement annuleert of beëindigt, kan het abonnement nog gebruikt worden tot de einddatum van de reeds aangeschafte abonnementstermijn en zal het abonnement niet automatisch vernieuwen nadat de einddatum verlopen is. 

Artikel 9 – IE-rechten

9.1       De IE-rechten met betrekking tot de E-Learning en de Content berusten bij Geneeskundevragen.nl. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan gebruiker over te dragen. 

9.2       Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de overeenkomst, geeft Geneeskundevragen.nl aan gebruiker een beperkt, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de E-Learning, voor de doeleinden zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

10.1     Geneeskundevragen.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade uit welke hoofde dan ook, die het gebruik van de E-Learning met zich meebrengt. 

Artikel 11 – Wijziging

11.1     Mochten deze Algemene Voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.vgtcursus.nl op deze pagina.