Calcium gecorrigeerd voor albumine

Wat: geeft een betrouwbare inschatting van de totale calciumconcentratie in plasma.
Bij wie: met name om bij patiënten met een hypoalbuminemie (bijv. bij ondervoeding) uit te sluiten dat er een ‘verhulde’ hypercalciëmie is.
Waarom: omdat bij de standaard-calciumbepaling alleen het aan albumine gebonden calcium (niet-geïoniseerd) wordt gemeten. Bij een hypoalbuminemie wordt  dus het totale calcium onderschat. 


Berekening is als volgt: gecorrigeerde calciumconcentratie (mmol/l) = 0,025*(plasmaconcentratie albumine (g/l) – 40) + plasmaconcentratie calcium (mmol/l).

Gebaseerd op de publicatie van Payne et al. Interpretation of Serum Calcium in Patients with Abnormal Serum Proteins. Br Med J. 1973 15 (4):643-646 [Link]